innerbanner

شرکت زرین بسپار ایرانیان با تلاش پرسنل سخت کوش خود در راستای جلب رضایتمندی مشتریان موفق به دریافت گواهینامه های ذیل شده است :

   - گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ( 2015 :9001 ISO)

استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند.

همانطور که می دانیم معنای مدیریت را برنامه ریزی و کنترل و هدایت ونظارت میدانند و در ایزو 9001 قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود.

هدفی که در متن استاندارد 9001 وجود دارد این است که سازمانی که این استاندارد را پیاده سازی می کند متعهد شود محصولی تولید کند که ثبات کیفیت داشته باشد یعنی اگر محصول درجه 2 تولید می شود این محصول به درجه 3 تنزل نداشته باشد .

از مواردی که در ایزو 9001بسیار حائز اهمیت است تفکر سیستمی و رویکرد فرآیند است . این استاندارد سازمان را در قالب یک سیستم می بیند و با نگاه فرآیند گرا به سازمان سعی می کند ارتباط مطلوبی را بین واحد های سازمان ها ایجاد کند تا علاوه بر بهبود ارتباطات سازمان و کیفیت این ارتباطات بتوان محصول و خدمات بهتری را نیز به مشتری ارائه دهد.